Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van of met Pokémon Fun.

Wanneer u een aanbieding accepteert of een bestelling doet betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert.

Om af te wijken van deze voorwaarden is de goedkeuring of een mededeling van Pokémon Fun nodig, waarbij de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten met Pokémon Fun, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pokémon Fun ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de inhoud van één of meerdere bepalingen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Pokémon Fun is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Wanneer door Pokémon Fun gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pokémon Fun deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Pokémon Fun doet alle aanbiedingen vrijblijvend, en behoudt hierbij het recht om prijzen te kunnen wijzigen.

Een overeenkomst komt tot stand nadat Pokémon Fun uw bestelling heeft geaccepteerd. Pokémon Fun heeft het recht om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Wanneer een bestelling wordt geweigerd of dat er extra voorwaarden worden gesteld deelt Pokémon Fun dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

Wanneer een bestelling wordt geaccepteerd door Pokémon Fun wordt een orderbevestiging aan de koper overhandigd, dit kan via mail middels het aangereikte e-mail adres van de koper. De overeenkomst die daarmee is gesloten kan door Pokémon Fun herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

De informatie die met u gedeeld wordt, in de vorm van afbeeldingen, teksten, mondelinge mededelingen, mails, opgaven etc. die betrekking hebben op de aanbiedingen die Pokémon Fun doet, worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat de producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Dergelijke afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Goederen kunnen afwijken van de verstrekte informatie. De afmetingen zijn circa afmetingen, deze kunnen enkele millimeters tot centimeters verschillen.

De prijzen die Pokémon Fun hanteert zijn in Euro’s en inclusief BTW en eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld is of overeengekomen wordt. De speciale aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de aangegeven termijnen en zolang de voorraad strekt.

Pokémon Fun werkt met vooruitbetalingen tenzij anders overeengekomen. Na ontvangst van betaling zullen de goederen worden verzonden. Op de website vinden de betalingen momenteel plaats via iDeal (Mollie). Bij afhaling kan ook contant worden betaald of via een Tikkie/betaalverzoek. Voor de algemene voorwaarden van Mollie zie: https://www.mollie.com. U gaat na accepteren van de voorwaarden ook akkoord met de voorwaarden van Mollie.

Indien er een prijsstijging plaats vindt tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit dient u te doen binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pokémon Fun.

Pokémon Fun werkt met standaard tarieven voor verzendkosten binnen Nederland. Hiervoor worden de partijen DHL en PostNL ingezet. Bij grote afname waarvoor een palletzending nodig is zal contact worden opgenomen met de klant om de kosten te bespreken. U gaat na accepteren van de voorwaarden ook akkoord met de voorwaarden van de door u gekozen pakketdienst. Voor de algemene voorwaarden van de pakketdiensten zie: https://www.postnl.nl/ en https://www.dhl.com/nl.

Voor bestellingen buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze zijn bij ons opvraagbaar.

Voor bestellingen bij Pokémon Fun geldt geen minimum of maximum orderbedrag.

Artikel 3. Levering

Pokémon Fun streeft er naar om de bestellingen te verzenden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. In een vakantie periode of bij ziekte/verzuim kan deze periode langer uitvallen. Mocht dit zo zijn dan zal Pokémon Fun dit vermelden via de website of via een persoonlijke mail.

Doorgaans zal de levertijd 1-3 werkdagen zijn. De levertijd is wel een indicatie, overschrijding hiervan door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

Wanneer de bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan de levertijd langer duren, Pokémon Fun zal de klant hiervan op de hoogte stellen.

Wanneer Pokémon Fun om een bepaalde reden niet de mogelijkheid heeft om een artikel te leveren dan wel na te leveren, dan zal het eventueel vooruitbetaalde bedrag van het betreffende artikel zo snel mogelijk worden terugbetaald aan de klant.

Goederen mogen door Pokémon Fun in gedeelten worden nagezonden, de extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden door Pokémon Fun bekostigd, tenzij het in delen verzenden van de bestelling op verzoek van de klant is.

Er zal geleverd worden aan het opgegeven adres mits anders afgesproken. Als u de bestelling op een ander adres geleverd wilt hebben dan is opgegeven dan kunt u contact opnemen met Pokémon Fun.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

Pokémon Fun is eigenaar van het product totdat de koper aan alle verplichtingen heeft voldaan volgend uit de overeenkomst met Pokémon Fun. De koper mag de producten niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren totdat de koper volledig eigenaar van het product is.

De intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de producten van Pokémon Fun rusten dienen door de koper geheel en onvoorwaardelijk gerespecteerd te worden.

Zonder uitdrukkelijke, vooraf gegeven, schriftelijke toestemming van Pokémon Fun is het niet toegestaan beeldmateriaal, foto’s en teksten te kopiëren, te verplaatsen of te bewaren voor welk doel dan ook.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en retouren

De koper is verplicht om bij aflevering van de goederen van Pokémon Fun te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Wanneer dit niet het geval is dan dient de koper dit zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 10 werkdagen na levering te melden bij Pokémon Fun. Dit kan via e-mail naar info@pokemonfun.nl.

Wanneer de geleverde goederen niet aan uw verwachtingen voldoen kunt u deze binnen 14 dagen na levering retourneren aan het postadres van Pokémon Fun, zie het adres hieronder.

Retouren Pokémon Fun
Els Eekhouttestraat 12
3882KZ te Putten
Nederland

De retour gestuurde goederen worden vergoed wanneer deze ongebruikt, onbeschadigd en in originele staat/verpakking retour komen. Tevens dient u de retourzending voldoende te frankeren. Binnen 14 dagen wordt het betaalde bedrag van de retour gezonden goederen terugbetaald. De kosten voor de retourzending zullen in beginsel niet worden vergoed door Pokémon Fun tenzij anders overeengekomen.

Indien uw bestelling bij ons retour komt vanwege het niet afhalen bij een ophaalpunt, een foutief adres of het weigeren van het pakket, dan gaan wij over tot annulering en betalen wij het aanschafbedrag minus de verzendkosten en retourkosten aan u terug.

Pokémon Fun Mystery Boxen kunnen helaas niet worden geretourneerd. Dit komt doordat de artikelen willekeurig zijn gekozen en wij niet exact de inhoud van de box weten. De inhoud van de box is altijd meer dan de individuele prijzen die betaald worden.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

Pokémon Fun is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel  tussen klant en Pokémon Fun en/of een derde. Dit is van toepassing tenzij Pokémon Fun met opzet of grove schuld heeft gehandeld.

Artikel 7. Persoonsgegevens

Pokémon Fun respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de persoonlijke gegevens. Tevens werkt Pokémon Fun conform de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand en worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan andere partijen die niet gelieerd zijn aan Pokémon Fun.

Artikel 8. Overmacht

Pokémon Fun heeft in het geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Pokémon Fun zal u hierover schriftelijk informeren en hoeft hier geen schadevergoeding over te betalen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pokémon Fun kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pokémon Fun in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Pokémon Fun vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.